Excel.lència operativa

L'excel·lència en les operacions és la clau per tenir a avantatge competitiu en molts mercats. Disposar d'un bon nivell de servei, qualitat o ajustos de costos segons depèn de l’eficiència i eficàcia de les operacions.

No obstant això, actualment, s'ha convertit en un repte encara més gran si tenim present l'entorn canviant actual que afecta tant els models productius com en el comportament dels clients.

DOT Consulting recolzem els nostres clients a assolir l’excel·lència operativa en tota la cadena de valor:des del’I+D de disseny d'un producte o servei, producció, logística,manteniment, vendes i atenció al client, administració i serveis corporatius. El nostre objectiu és que els nostres clients millorin l'agilitat i l'eficiència a cada fase de la cadena de valor per continuar sent competitives.

Excel.lència operativa
Excel.lència operativa
El nostre èxit és l'èxit dels nostres clients

L'èxit dels nostres clients és el nostre objectiu.I per això, estem totalment centrats en la tangibilitat dels nostres resultats mitjançant la nostra metodologia de gestió del canvi i transformació.

L'assoliment d'un avantatge competitiu ha de ser durador i per tant,ha de ser assumida per tota l'organització.
La metodologia de gestió del canvi i transformació de DOT Consulting té com element fonamental la participació per part del personal dels nostres clients i l’acompanyament al llarg de tot el procès de transformació per part dels nostres equips de consultors ambl’objectiu que hi hagi una apropiació de la solució.

La nostra metodologia per gestionar el canvi i transformació contempla les següents etapes:
Anàlisi i
diagnòstic
Revisió de l'operació per a la
identificació de les actuacions
de millora i quantificació de la
rendibilitat econòmica potencial
Projecte de
transformació i
gestió del canvi
Implementació de les actuacions
de millora i avaluació contínua
dels resultats esperats
Acompanyament
per a la consolidació
Auditories de control i
seguiment de les
accions implementades
En els darrers anys, el manteniment ha passat de ser un centre de cost a ser una àrea estratègica per a les empreses. Un manteniment de qualitat i eficient proporciona la màxima disponibilitat de les activitats de l'empresa.
 • La fiabilitat i disponibilitat dels equips tenen un impacte directe tant en la capacitat com en la qualitat de la producció. I l'estratègia de gestió del manteniment hi te molt a dir.
 • Partint d'un manteniment basat en la variància, les organitzacions han d'evolucionar cap a un model madur de gestió del risc.
Gráfica
 • L'estratègia de gestió del manteniment més madura és el RCM (Reliability Centered Maintenance) o Reliability Centered Maintenance o Reliability, la metodologia sistemàtica de la qual, raonada i documentada que permet desenvolupar i optimitzar el Pla de Manteniment Preventiu d'una instal·lació.
 • Treballem junts
 • RCM és un enfocament de gestió del manteniment adequat per controlar els riscos derivats d’avaries dels equips i contribueix a:
 • Augmentar la fiabilitat del sistema o instal·lar millorant-ne manteniment.
 • Reduir els costos de manteniment (sobre manteniment).
 • Reforçar (o implementar) la millora contínua en el manteniment.
 • Contribuir a la implantació de la gestió de l'activitat basada en la norma ISO 55000.
No obstant això, no obligar a la direcció de les operacions de manteniment. És a dir, la planificació, la programació i l'execució del manteniment amb l'anàlisi dels resultats per tal d'establir una sistemàtica per a la millora contínua.
La gestió òptima del manteniment afavoreix la màxima eficiència i eficàcia de les operacions de manteniment sigui quin sigui el nivell de maduresa del manteniment d'una organització.
Gráfica
Aquests elements estan íntimament relacionats amb els tres aspectes que uneixen el model de funcionament i la gestió del manteniment:
 • Processos de manteniment: planificació de materials i preparació d'obres, priorització de les obres en funció de riscos i impacte, execució i supervisió de manteniment correctiu / preventiu / predictiu o certificació d'obres.
 • Organització: des de l'assignació de funcions i rols, l'amplitud de control òptima, la coordinació entre les àrees productives i les àrees de suport o control i seguiment dels equips de manteniment externs.
 • Formació dels equips: perfils tècnics i ordres de manteniment, formació dels equips, polivalència entre especialistes o els plans d'entrenament disponibles.
DOT Consulting compta amb una àmplia experiència en el manteniment de diferents sectors:
 • Indústria química
 • Manteniment aeronàutic
 • Industria manufacturera
 • Fabricació de bens d'equip
 • Indústria farmacèutica
 • Manteniment de l'edifici
 • Manteniment de grans instal·lacions
Principals línies d'actuació en l'àmbit del manteniment:
 • RCM Reliability Centered Maintenance
 • Millora de l’ eficiència del manteniment
 • Millora de la qualitat dels processos de manteniment (FTT:First Time Through)
 • Gestió i optimització de estocs i recanvis
 • Externalització del manteniment: contractació i control de subcontractades.
 • Gestió del Risc per a la planificació i priorització de feines
 • Planificació i gestió de parades (shutdown)
 • Sel.lecció i implantació de programes de gestió del manteniment (GMAO)
DOT Consulting no està vinculat a cap fabricant o distribuidor de software de gestió del manteniment. Aquesta independència ens permet tenir la llibertat d’ evaluar les distintes opcions que existeixen al mercat i oferir-li als nostres clients la millor solució d’acord a les seves necessitats.
La cadena de subministrament és un element clau al qual sovint no se li presta prou atenció. La major varietat de productes, unes cadenes de subministrament cada cop més llargues i complexes en un mercat cada vegada més exigent, són per a moltes companyies grans desafiaments.
 • Una cadena de subministrament poc eficient pot provocar un mal servei al client, la pèrdua de vendes, inventaris excessius i tot tipus de sobrecostos com transports, inversions innecessàries o l'obsolescència dels estocs.
 • Treballem junts
 • Cada mercat i producte tenen les seves característiques particulars i les solucions han de ser adaptades a cada cas i dacord amb el sector on es trobin les companyies.
 • Tot i això, es pot afirmar que en qualsevol sector, disposar d'una cadena de subministrament eficient proporciona grans avantatges competitius:
 • Major satisfacció del client i credibilitat de la companyia
 • Increment de vendes
 • Disminució dels estocs i augment de la rotació
 • Ús més eficient de la capacitat productiva
 • Major visibilitat per a la inversió en actius productius
 • Reducció en sobrecostos al llarg de tota la cadena de subministrament
 • Millor gestió financera de les operacions
 • Major coneixement de la demanda i en conseqüència del mercat
 • Són resultats habituals obtenir millores per sobre de 30 pp.al nivell de servei i una disminució del nivell d'estoc del 20%.
 • La fase de diagnòstic ens permet identificar les oportunitats de millora al llarg de tota la cadena de subministrament: des de la revisió de terminis de lliurament fins als sistemes de previsió o la gestió d'inventaris.
 • El diagnòstic ens ha de permetre identificar les causes arrel quegeneren ineficiències i determinar tant el potencial de millora i els seus impactes econòmics, com la definició d'un pla de acció per abordar-ne la implantació.
 • La implantació de les millores en una cadena de subministrament resulta especialment crítica ja que es veuen involucrades moltes persones, departaments, interessos i fins i tot països diferents. Cal coordinar i implantar canvis transversals en diferents disciplines, com és el cas de l'àrea comercial, de producció, de logística, de planificació o de compres.
 • Principals línies d'actuació quant a la gestió de la cadena de subministrament:
 • Gestió i integració de proveïdors
 • Traçabilitat i monitorització de la cadena de subministrament
 • Logística inversa: gestió de devolucions
 • Sistemes de previsió 4.0
 • Gestió de la capacitat productiva vs la demanda
 • Planificació de la producció
 • Gestió d'inventaris (estocs)
 • Gestió per SLA s (Service Level Agreement)
 • Automatització i optimització de processos: rutes de transport, magatzems automatitzats o desplaçament de mercaderies
Les funcions de proveïment i de compres són àrees de negoci cada cop més estratègiques. No només cal tenir en compte els preus i els terminis, sinó la relació amb cadascun dels proveïdors en funció del seu risc i de la criticitat del producte subministrat.
 • La digitalització de l'abastament i de les compres enforteixen la consistència i rigorositat del procés. Tanmateix, aquesta digitalització ha de fonamentar-se en un procés àgil i en un flux d'informació clar que compleixi les polítiques estratègiques i operatives de la companyia.
 • Un procés de compres ordenat i optimitzat té impacte directe al marge de la companyia i pot convertir-se, a més, en un avantatge competitiu al sector.
Gráfica
 • L'operativa de compres veu augmentada la complexitat quan cal més transparència i s'estableixen processos de licitació o concursos. Les administracions públiques i les organitzacions amb un alt grau de compliance estan més habituats a aquesta operativa de licitació que implica un major nombre de departaments i comporta el risc de convertir-se en un procés feixuc i poc àgil.
 • És clau una definició adequada del procés, que sigui conegut per tota l'organització, que determini uns terminis òptims però realistes de cada fase del procés i que es planifiqui adequadament i amb prou temps perquè estiguin clars els terminis del procés, els requeriments del producte o serveii els criteris objectius i no objectius de la valoració d’ofertes.

Procés de licitació

Gráfica
 • Establiment d´un calendari compartit per l'organització
 • Consens al flux del procés de licitació
 • Determinació de punts de control d'avenç del procés
 • Definició de necessitats i requeriments en què pot participar alguns actors del mercat
 • Definició dels criteris de valoració i puntuació d'ofertes
 • Elaboració dels plecs técnics, administratius i legals
 • Pre qualificació de proveïdors (pre sel.lecció) en base als requerimients definits
 • Invitació formal a proveîdors i descripció dels principals valors dels plecs
 • Període d aclariments sobre els plecss amb l’objectiu de rebre ofertes òptimes
 • Recepció i valoració d'ofertes a base a criteris objectius i qualitatius
 • Ronda d'aclariments de les ofertes i ampliació d'informació
 • Avaluació i puntuació de les ofertes rebudes
 • Valoració final pel Comitè de contractació
 • Els processos de transformació dels models operatius de compres no són fàcils ni ràpids.
 • Moltes vegades, les companyies busquen solucions concretes a problemes específics sense tenir en compte els efectes que poden tenir aquests canvis aigües amunt i aigües avall del procés. Cal tenir una visió holística del procés i tenir molt en compte l'experiència diària de tots els usuaris del procés.
 • Quan aquesta visió global no es té o no es valora l'habilitat dels usuaris, és habitual trobar-nos amb tasques i subprocessos que es realitzen per fora dels circuits establerts amb la consegüent pèrdua de control i visibilitat del procés.
 • La metodologia de DOT Consulting considera aquests aspectes crítics i, conjuntament amb les persones clau de la organització es procedeix a identificar les principals oportunitats de l'operativa actual així com la visualització del potencial que ens ofereix l'optimització, automatització i digitalització de tot el procés.
 • Aquests processos de canvi i transformació solen ser complexos i és fàcil perdre de vista els objectius a mitjà termini si no es tenen clars els objectius a llarg.
 • La col·laboració amb els actors del procés continua amb la seva participació en el disseny de la nova operativa. Els empleats seran els usuaris de la nova operativa i han de participar al procés de transformació, tant en la visió a llarg com en la identificació d'oportunitats de millora o en el disseny de la solució. Només així se sentiran part de la solució i els canvis seran assimilats molt més ràpid.
 • A DOT Consulting, dissenyem i implementem models operatius de compres amb alt impacte econòmic tant a la reducció de costos dels béns adquirits com a la optimització dels recursos emprats:
 • Categorizació i estandarizació de products i serveis
 • Optimizació i homologació de proveídors
 • Models de licitacions i concursos
 • Gestión de contractes i SLA
 • Modelo de govern: funcions, roles i líders
 • Models de previsió i planificació d´aprovisionamient i compres
 • Descentralizació de compres
 • Monitorizació icontrol: dades i analítica
 • Automatizació Desenvolupament sostenible de proveîdores estratégics de compres 4.0: RPA, BPM, AI i integració de sistemes amb el ERP
Reduir el nivell de costos operatius és un objectiu permanent a les companyies degut que impacta directament en la rendibilitat. A més, ajuda a alliberar recursos que permeten la seva reutilització amb altres fins estratègics de les companyies.
 • Des d'una potencial expansió comercial gràcies a la més gran competitivitat del producte o servei fins a una més gran capacitat d'inversió en R+D+I, equips o instal·lacions.
 • No obstant això, cal considerar quina és l'estratègia més adequada tenint en compte la situació de les companyies i la del seu entorn: accions puntuals en forma de plans de xoc o establiment de mecanismes que permetin el control i l'optimització continuada de costos.
 • Treballem junts

Estructura de costos

Gráfica
 • Per reduir el nivell de costos operatius de manera sostenible, cal realitzar un adequat anàlisi transversal amb l'objectiu de determinar el pes i impacte de cada una de les partides que componen els processos productius. Especial atenció a la interacció entre àrees, a la gestió dels recursos dins de una àrea i els costos d'oportunitat perduts.
 • Un cop es té coneixement de la estructura de costos del producte o servei, s'ha de definir un pla de acció innovador que permeti els ajustaments de costos necessaris. El pla per a la reestructuració de costos ha de projectar-se a curt, mitjà o llarg termini en funció dels potencials impactes i la factibilitat de les accions.
 • Al mateix temps, cal establir mecanismes de control que proporcionin visibilitat sobre els incompliments i disconformitats i facilitin el control de les desviacions respecte als estàndards.
 • A DOT Consulting ajudem a identificar els costos reals dels productes i serveis dels nostres clients i determinem estalvis potencials amb l'objectiu de dissenyar i implementar un pla d'acció que permeti una reducció sostenible a la seva estructura de costos:
 • Digitalització de tasques mitjançant solucions innovadores 4.0
 • Automatització de tasques mitjançant solucions RPA
 • Eliminació d'activitats que no aporten valor o duplicitat de tasques
 • Supresión de reprocesados por problemáticas de calidad
 • Processos llegeixin eliminant sobreprocessats que no aporten valor al client o al producte
 • Equilibrat de càrregues de treball i planificació òptima de recursos
 • Gestió d'estocs i de la cadena de subministrament
La metodologia Lean Manufacturing s'aplica àmpliament des de la seva introducció fa 70 anys i s'ha convertit en l'enfoc més sòlid per a abordar la millora de l'eficiència i la qualitat en entorns productius. Tant ha estat el seu èxit que s’ha extès a altres àrees funcionals de les empreses i a altres entorns empresarials.
 • És llavors quan parlem de Lean Management, Lean Services o fins i tot Lean Start ups.
 • En qualsevol d'aquests àmbits, el Lean és una metodologia de treball la missió del qual és el canvi de la manera com es treballa amb l'objectiu d'eliminar les deixalles o activitats que no aporten valor i establir una dinàmica de treball que permeti la millora continua.
 • Treballem junts

Activitats sense Valor

Gráfica
 • A DOT Consulting posem tot l'esforç en la implantació de les tècniques LEAN i en la transformació real de la manera de treballar. Això només és possible si hi ha una apropiació i interiorització d'aquestes tècniques per part dels equips.
 • És per això que dediquem molt esforç a treballar amb ells, formant-los a cada concepte, resolent els seus dubtes, ajudant i motivant els equips, així com buscant un efecte demostració a cadascuna de les eines i dinàmiques implantades.
 • TPM: Total Productive Maintenance
 • SMED: Single Minute Exchange of Die
 • VSM: Value Stream Mapping
 • 5S: Seiri, Seiron, Seiso, Shitsuke y Seiketsu
 • Kaizen: idees de millora contínua
 • Kanban: sistemes de producció pull
 • Fàbrica visual
 • Anàlisi de causa-arrel
 • Dinàmiques de gestió amb els equips (GAP)