02/02/2023

Indicadors. Mesura i guanyaràs

Tot el que has de saber sobre els indicadors i les seves principals característiques

Avui en dia no es concep una empresa que no monitoritzi de forma constant el rendiment mitjançant indicadors que permetin identificar la informació clau per detectar oportunitats, analitzar la productivitat, definir nous objectius o avaluar el compliment d’aquests.

Abans, hem de saber que són els indicadors, perquè és important definir-los correctament, a més dels seus beneficis, el procés d’aplicació i quins tipus existeixen. A continuació, tractarem de respondre aquestes preguntes.

Què és un indicador?

Un indicador és una unitat de mesura que permet valorar l’acompliment dels processos, així com la productivitat, la rendibilitat o determinar si s’estan assolint els objectius marcats per l’empresa. A més, els indicadors permeten mesurar l’acompliment específic o general tant de persones com d’àrees de l’empresa.

Un cop definit el concepte d’indicador, hem de tenir present i entendre que existeixen una gran quantitat d’indicadors, però és important que seleccionem aquells que realment aporten valor i estiguin alineats amb els objectius de negoci. Per tant, definirem aquests indicadors clau com Key Performance Indicators (KPI). Són justament aquests, als que hem de dedicar la nostra major atenció.

Importancia de definir els indicadors correctament i els seus beneficis

Amb el pas del temps, els mesuraments realitzats a través dels indicadors subministren a l’empresa informació molt valuosa per a la presa de decisions. Per tant, és molt important mesurar allò que aportarà realment valor a la companyia. A més, els mesuraments encertats i executats en el moment correcte ajuden i faciliten la presa de decisions.

Cal destacar també, que la implementació d’indicadors ens ajuda a controlar les operacions, és a dir, si es pot mesurar, es pot controlar, i si es pot controlar es pot gestionar i millorar. El mesurament i la implementació d’indicadors vàlids, ajuda a la reducció o redistribució de costos, així com al desenvolupament i avaluació de projectes, tant a curt com a llarg termini. Els indicadors permeten tenir una visió àmplia sobre la productivitat dels recursos i ajuden a la identificació d’aspectes de millora associats a la càrrega o distribució de la feina.

Els indicadors serveixen també com a font de suport a l’hora de definir o modificar els objectius (que han de ser SMART), ja que ens mostren una visió amplia del que està succeint. La correcta implementació dels indicadors permet també analitzar el rendiment general de l’empresa i ajuda a proposar i executar accions correctores que serveixin de millora.

A l’hora de definir els indicadors que utilitzarem, hem de tenir en compte allò que busquem mesurar amb la seva construcció. Per tant, cadascun dels indicadors escollits ha de tenir una sèrie de característiques necessàries per al seu correcte mesurament.

Les característiques més importants a l’hora de definir un indicador han de ser les següents:

 • Disponibilitat: les dades bàsiques per a l’elaboració de l’indicador han de ser de fàcil obtenció sense cap mena de restriccions.
 • Simplicitat: l’indicador ha de ser de fàcil elaboració i interpretació.
 • Especificitat: s’ha de mesurar en tot moment el que realment es vol mesurar, si no el valor de l’indicador serà menor.
 • Confiabilitat: les dades utilitzades per a l’elaboració de l’indicador han de ser fidedignes (fonts d’informació amb dades fiables).

Moltes empreses no tenen en compte les principals qualitats i solen cometre errors a l’hora de definir els indicadors que formaran part dels quadres de comandament.

Indicadors. Mesura i guanyaràs

Procés d'aplicació d'indicadors en 5 passos

Per aplicar els indicadors amb èxit has de seguir els passos definits a continuació:

 1. Escollir els indicadors: seleccionar els indicadors que realment tenen un sentit estratègic i aporten valor a la companyia.
 2. Definir els objectius per als indicadors: definir l’objectiu que es pretén assolir amb cadascun dels indicadors definits, d’aquesta manera seràs capaç de mantenir el rumb establert o modificar-lo de forma eficient.
 3. Nomenar responsables i parts implicades:  designar i avaluar les persones encarregades de supervisar el procés i aquelles que en formaran part.
 4. Analitzar la relació entre els indicadors escollits: estudiar i establir la relació que tindran els KPI entre si i ajudar a potenciar els seus resultats.
 5. Supervisar els resultats: realitzar un seguiment continuat dels resultats per saber si s’estan assolint els objectius establerts anteriorment i modificar la direcció quan sigui necessari.

A continuació, pot descarregar la infografia sobre el procés d’aplicació d’indicadors.

Definició dels principals tipus d'indicadors de processos

Existeix una gran varietat d’indicadors, per tant, al seleccionar els més rellevants de cara a la teva estratègia, has de tenir en compte que vols aconseguir realment, les dades de què disposes o pot disposar la teva companyia i com és dura a terme la recopilació d’aquestes dades. A continuació, et mostrem un llistat dels indicadors de processos més rellevants:

Indicadors de productivitat

 • Els indicadors de productivitat permeten mesurar el rendiment dels recursos que es destinen a un procés i serveixen de suport per observar on es pot millorar.

Indicadors d’eficiència 

 • Els indicadors d’eficiència permeten avaluar l’ús dels recursos i el nivell d’execució dels processos. Amb ells es pretén obtenir millors resultats amb l’ús mínim de recursos.

Indicadors d’eficàcia

 • Els indicadors d’eficàcia permeten mesurar si els processos realitzats s’estan realitzant correctament. A més, estableixen la relació entre els resultats assolits y els desitjats.

Indicadors de capacitat

 • Els indicadors de capacitat permeten mesurar la capacitat de producció d’una empresa durant un període determinat.

Indicadors de qualitat

 • Els indicadors de qualitat permeten mesurar el percentatge total de la producció que respon als estàndards de qualitat establerts. També permeten mesurar el nivell de satisfacció en relació amb el servei o producte ofert.

Indicadores de rendibilitat

 • Els indicadors de rendibilitat permeten mesurar el benefici obtingut amb relació a la inversió realitzada. Aquests indicadors són de summa importància a l’hora de dirigir l’estratègia utilitzada, ja que mostren si el camí escollit és l’adequat, o hem de prendre una altra direcció que realment ens aporti beneficis.

Indicadors de valor

 • Els indicadors de valor permeten mesurar la percepció que tenen els clients sobre la marca.

Indicadors de competitivitat

 • Els indicadors de competitivitat ens permeten mesurar el comportament de la nostra companyia front altres del mateix sector. Per conèixer el valor d’aquests indicadors, és important utilitzar la quota de participació o market share. Aquest valor determina el percentatge de vendes dins del sector per part de l’empresa.

I tu, jas has definit els indicadors que conduiran la teva empresa a l’èxit? Recorda tenir sempre aquests 2 punts presents de cara a la seva definició:

 • El que no es pot mesurar no es pot gestionar, millorar ni dirigir
 • Mesura només allò que realment sigui rellevant per al teu negoci

Si encara no té clar quins han de ser els teus KPI clau i com tractar-los, pot contactar amb nosaltres perquè col·laborem en la definició d’aquests i en la creació d’un sistema de seguiment i control dels indicadors recurrent i òptima.

 

Parlem?