17/02/2023

Organització empresarial: Tot el que has de saber

Les claus que s'amaguen darrere de l'organització de les empreses

Quan parlem d’organització empresarial hem de tenir en compte que les organitzacions han de tenir una estructura prèviament definida, sempre alineada amb l’activitat de la empresa i la consecució dels objectius establerts de forma eficient i efectiva. A més, organitzar de forma correcta la companyia ajuda a millorar la comunicació entre els diferents empleats, optimitzar els recursos, i en la majoria de casos disminueix els costs. És per això que, abans de posar en marxa l’empresa o davant cambis rellevants en aquesta, hem de tenir una estructura clarament definida.

Què és l’organització empresarial?

Ara que ja sabem que les empreses han de tenir una definició clara de la seva organització, podem afirmar que l’organització empresarial consisteix a ordenar de forma eficient els recursos de la companyia. Per representar l’organització definida, les empreses es recolzen en representacions gràfiques anomenades organigrama. Hem de tenir en compte que aquesta representació no solament és una estructura plasmada en paper, sinó que representa l’ADN de cada departament, secció o nivell de la companyia.

A més, si el que desitja és modificar l'estructura organitzativa de la companyia, hem de ser capaços d'adaptar els recursos disponibles a les noves necessitats, és a dir, no hem de crear un nou organigrama des de 0, sinó que hem de dissenyar l'estructura ideal en funció dels equips disponibles. És molt important també que la intervenció sigui "integral". Moltes empreses creuen que només modificant l'organigrama se solucionaran els problemes i es produirà una millora de l'eficiència quan no és així. La creació o modificació de l'organigrama ha d'anar lligada a la definició de funcions, rols i responsabilitats de cada persona, el grau d'interacció entre els diferents players, els mètodes de comunicació de cadascun dels punts crítics de comunicació entre els equips o els indicadors que s'utilitzaran.

Si bé cada empresa posseeix unes característiques determinades, existeixen atributs similars a l’hora d’establir les organitzacions de forma òptima:

 • Estructura: determina la mecànica administrativa de la companyia, per tant, podem definir l’estructura com la base sobre la qual se sosté la resta dels elements de l’organització.
 • Funcions: determina les activitats que es duran a terme, de quina forma s’organitzaran i la interrelació existent entre elles per tal d’aprofitar al màxim els recursos.
 • Nivells: és important definir amb claredat els nivells de responsabilitat de cada una de les parts implicades en l’organització. Una de les millors formes de definir els nivells de responsabilitat és a través de la matriu RACI, ja que ens permet definir i assignar amb claredat els rols i responsabilitats dins de l’organització.
 • Objectius: els objectius són un element fonamental a l’hora d’establir les organitzacions empresarials. Cal entendre que les companyies han d’estar motivades per un o diversos propòsits que, alhora, responen l’enfocament prèviament definit.

Un altre dels aspectes clau a l’hora de gestionar l’organització empresarial, recau en el paper que juga la direcció de l’empresa. Hem de tenir en compte que dirigir suposa tenir la capacitat de prendre decisions per tal d’assolir els fins determinats. La direcció de l’empresa ha de ser capaç de planificar, organitzar, gestionar i controlar totes les activitats que succeeixen dins de la companyia. A més, profunditzant en el context actual, les empreses ja no busquen caps tradicionals que exerceixin com a veu de comandament, sinó que reclamen líders que valorin la feina dels empleats, sàpiguen guiar als equips per aconseguir els objectius establerts (optimitzant al màxim el potencial dels treballadors) i siguin capaços de retenir el talent a la companyia. Per tant, s’ha de tenir molt present el concepte de lideratge a l’hora de definir l’organització empresarial.

Organització empresarial: Tot el que has de saber

Classificació de les organitzacions empresarials

A l'hora de classificar les organitzacions empresarials existeixen diferents fórmules o classificacions en funció de diferents paràmetres d'observació. A continuació, veurem les més importants:

A. Segons el sector econòmic

  • Sector primari: organitzacions que obtenen els recursos naturals per posteriorment transformar-lo en matèries primeres no elaborades.
  • Sector secundari: organitzacions que destinen les seves activitats a la transformació de les matèries primeres a través de processos industrials o artesanals.
  • Sector terciari: organitzacions que abasteixen  el mercat de béns o serveis.
  • Sector quaternari: tot i que el sector quaternari no és tan conegut com els 3 mencionats anteriorment, aquest sector comprèn les activitats econòmiques basades en labors intel·lectuals o en l'economia del coneixement. És a dir, el valor s'obté a partir d'idees científiques. Fonamentalment, aquest sector neix de la I+D+I, de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

B. Segons les dimensions de l'organització

  • Microempresa: organitzacions amb menys de 10 empleats.
  • Petita empresa: organitzacions que tenen entre 11 i 49 empleats.
  • Mitjana empresa: organitzacions que tenen entre 50 i 250 empleats.
  • Gran empresa: organitzacions que superen els 251 empleats.

C. Segons l'origen del capital

  • Empresa pública: el capital d'aquestes organitzacions prové de la inversió pública aportada per entitats de caràcter local, regional o nacional.
  • Empresa privada: el capital d'aquestes organitzacions prové de la inversió realitzada per persones particulars o empreses privades.
  • Empresa mixta: del total del capital aportat, una part correspon a la inversió realitzada per l'administració pública i l'altra part correspon a la inversió realitzada per persones o empreses particulars.

Importància darrere de l’organització empresarial

Tenint clars tots els aspectes definits anteriorment, podem veure com la correcta gestió de l’organització empresarial aporta múltiples beneficis per a les organitzacions. A continuació, es mostren els més rellevants:

 • S’afavoreix la comunicació entre els diferents departaments o àrees de l’empresa. Aquest factor permet compartir i treballar de manera conjunta en la consecució dels principals objectius de la companyia.
 • Es produeix una millor dels resultats a causa de la disminució de costos, l’optimització dels recursos i a la millora dels terminis d’execució.
 • El treball en equip es veu reforçat gràcies a la cooperació entre les parts implicades dins de l’organització.
 • Millora de la productivitat personal. Tenir els treballadors implicats i motivats és clau a l’hora de generar un ambient productiu i saludable dins de la companyia.
 • Es produeix una agilització dels processos. Totes les parts implicades coneixen les tasques a realitzar, i per això es produeix una acceleració dels processos productius de l’empresa.
 • Es facilita la governança de l’empresa i es millora la imatge del líder enfront dels treballadors.

Actualment moltes empreses ha posat el focus en l’avaluació dels treballadors com un dels aspectes més importants a l’hora d’organitzar les companyies. És per això que cada vegada és més comú que es duguin a terme avaluacions per compètencies dins de les empreses. Això permet tenir una visió més integral de les fortaleses dels treballadors, així com la identificació de les àrees de millora. Avaluar les competències laborals és un procés indispensable per al creixement d’una organització i per al desenvolupament professional de les parts implicades.

En definitiva, l’organització empresarial té una gran part de treball previ perquè un negoci vagi pel bon camí i, per tant, cal entendre que l’organització empresarial ha de ser una prioritat a l’hora d’estructurar qualsevol mena de negoci, ja que permet establir tot el necessari per a assolir els objectius establerts de la manera més eficient possible. A més, no n'hi ha prou amb definir un organigrama, l'organització empresarial funciona únicament si es treballen tots els aspectes mencionats anteriorment (funcions i responsabilitats, interaccions i reunions entre equips, quins indicadors es mesuraran i cada quan, etc.). 

Ara és el moment que comenci a planificar i organitzar els seus recursos en funció dels objectius que desitgi aconseguir. Per això, si ho desitja, pot contactar amb nosaltres i l'acompanyarem en tot el procés de canvi necessari per organitzar de forma més eficient i efectiva la seva companyia.

 

Parlem?