Aeronàutica

El sector aeronàutic representa un 4,7% del PIB industrial d'Espanya, un dels pocs països amb millor experiència, coneixement i desenvolupament tecnològic.

Aeronàutica

A diferència del que passa en altres sectors nacionals, aquesta opera en un ecosistema complex degut a la pressió d'elevats costos i uns marges molt ajustats. Això implica que les empreses del sector estiguin sempre en revisió constant de les seves operacions. A més, actualment, el sector aeronàutic espanyola viu un moment crític perquè no troba prou suport de l'Administració pública com a conseqüència de la crisi econòmica i la seva lenta recuperació.

Més del 80% de les companyies tem un fort increment dels costos, unit a una important pèrdua de quota de mercat, si no aconsegueix una transformació que permeti assolir l'excel·lència operativa i la sostenibilitat del negoci.

A més de necessitar la participació de les administracions públiques, la indústria i els organismes de recerca, és moment de no perdre el temps en un entorn on els competidors estan avançant molt ràpid i en què les decisions que prengui el sector aeronàutic tindran elevada incidència en el futur industrial del nostre país.

La nostra experiència en el sector aeronàutic ens aporta els coneixements i les habilitats necessàries per crear millores operatives radicals que repercuteixen en la fiabilitat de les operacions amb un impacte clau en l'augment de l'eficiència, en la millora de la competitivitat i en la maximització dels marges.

 • Optimització de les operacions de manteniment aeronàutic MRO
 • Digitalització operativa. Control de marges i rendibilitat
 • Gestió de proveïdors i aprovisionament
 • Optimització i redimensionament d'estocs i recanvis
 • Relació amb client i gestió de discrepàncies
 • Gestió de la qualitat i el nivell de servei

Transformació del Model Operatiu al sector aeronàutic

L'empresa

El client és una empresa amb una superfície aproximada de 150.000 m² que realitza una àmplia varietat de serveis de manteniment a l'avió, MRO. Ofereixen set línies de producció completes per a grans revisions i dos hangars dedicats a treballs de pintura, marcatge i etiquetatge. També ofereix serveis de condicionament d'interiors i programes de renovació d'avions i de prevenció de la corrosió. El nostre client disposa de més de 1.000 persones i un pressupost operatiu de 110M€.

El repte

Els indicadors de productivitat i de compliment de terminis de les revisions (TAT) estaven allunyats dels estàndards del sector. Els resultats operatius del nostre client li restaven competitivitat davant d'altres centres de manteniment aeronàutic.

D'altra banda, el nostre client presentava algunes ineficiències organitzatives tant en les àrees productives com en les àrees de suport a la producció que li dificultaven la transformació cap a un model més competitiu.

El repte que se li planteja a DOT consulting consistia en la transformació cap a un model operatiu més eficient i que incorporés eines modernes i orientades a una producció Lean.

La primera fase de projecte es va basar en la detecció d'oportunitats de millora mitjançant grups de treball multidisciplinaris amb l'objectiu d'implicar el major nombre de persones en el disseny de la solució.

La implantació del nou model operatiu es va executar en la cadena de producció del model Airbus A340 i va implicar tant els equips productius com a les àrees de suport, taller i enginyeria.

Transformació del Model Operatiu al sector aeronàutic
La nostra resposta

La solució implantada va comprendre millores a nivell organitzatiu, optimització dels processos clau, augment del control i visibilitat de les operacions i diverses accions d'acompanyament per a assegurar una adequada gestió del canvi. 

 • Es va implantar un model de gestió de les revisions per part d'un equip de projecte multidisciplinari: Core Team vs Extended Team. La preparació i planificació de les revisions es realitzaven de forma anticipada i s'implicava a totes les àrees que d'alguna forma estaven involucrades en la revisió. Es va implantar una planificació detallada de cadascuna de les fases de la revisió que s'actualitzava i es compartia per tots els implicats al llarg de la revisió.
 • Per a la programació de les tasques es van aplicar eines Lean que transformaven la gestió de l'activitat diària i la van fer molt més visual.
 • Es van crear eines i informes per al control dels indicadors clau de la revisió (Hh, TAT i consum de materials) de manera que es va establir un sistema de control i seguiment continu sobre l'avenç global de la revisió així com de cadascuna de les zones de l'aeronau.
 • D'altra banda, es va establir un pla d'acció per a la reducció de les incidències en la cadena de subministrament de materials a causa de l'elevat impacte que tenien en el compliment dels terminis de la revisió. 
 • L'establiment del nou model de revisió i la implementació de totes les accions de millora van tenir com a resultat la millora del 16% en la productivitat dels recursos emprats i l'increment de 20 p.p. en el compliment del TAT.