Disseny operatiu

Quin és el millor disseny operatiu i organitzacional per a la meva companyia?

Els màxims responsables de les empreses s'han fet aquesta senzilla pregunta durant tota la vida. No n'hi ha prou de tenir un bon producte o servei si l'organització i les operacions no estan adaptades a maximitzar la satisfacció del client, la competitivitat i rendibilitat de la companyia.

A més, a l'entorn actual de constant canvi, la incorporació de solucions tecnològiques i disruptives implica la prestació de serveis més complexos i integrals més enllà de la visió tradicional: ja no es pretén fer una venda esporàdica o ocasional, sino oferir serveis complementaris i addicionals que permetin una fidelització màxima del client mitjançant una atenció integral.

Disseny operatiu
Disseny operatiu

Arribats a aquest punt, la importància de la pregunta inicial augmenta considerablement pel fet d'haver de dissenyar l’organització i les seves operacions tant per a la situació actual com per al futur.

És cert que mai no es disposa de recursos  sobrants (instal·lacions, equips, econòmics, RRHH…). I per aquesta raó és molt important el coneixement profund de la singularitat d’una organització: cultura, equips, estil de lideratge, model de negoci o clients.

A DOT Consulting entenem que la millor solució s'assoleix mitjançant un treball conjunt amb els nostres clients per donar-lis el suport amb el disseny d’un model operatiu i una organització alineades amb l’estratègia i els objectius de la companyia.

Treballem junts

Linking people,
management and results

Treballem estretament amb els nivells de màxima responsabilitat per comprendre els seus objectius estratègics i el model de negoci i ho alineem amb la visió més operativa i executiva de l'organització. Només alineant la visió de la Direcció d'una companyia amb la resta de l'organització es poden aconseguir els màxims resultats.

A DOT Consulting treballem per dissenyar i implementar un model operatiu i organitzacional que aliniî les dues visions i permeti aconseguir els objectius marcats a les línies estratègiques. Treballem junts
 • Models de gestió
 • Un model adequat de gestió permet tenir el control del negoci i un procés de presa de decisions eficaç. No fa referència exclusivament a tenir visibilitat del negoci mitjançant indicadors. Va molt més enllà.
 • El nostre model de gestió òptim permet confrontar els objectius de la companyia amb la realitat del negoci i estableix una sistemàtica de presa de decisions per alinear els resultats amb els objectius: des de l'establiment d'objectius a diferents nivells, la planificació dels recursos i serveis, la programació de plans d’actuació, la monitorització de l’activitat, l’avaluació dels resultats a l’establiment d’accions correctores.
 • Governança (o Govern)
 • Els models de governança de les organitzacions han d'estar adaptades al model de negoci, a la tipologia de client i a les polítiques i estratègies de la companyia. Podem dissenyar diferents tipus de model de governança, uns de més centralitzats i altres de delegats o autogestionats, però en tots els casos han de reforçar la gestió del negoci i la satisfacció del client tenint en compte les polítiques internes de la companyia i l'estratègia de futur.
 • Són diverses les dimensions que definim per conformar un model de governança: estructura organitzativa, model de gestió, planificació i control del negoci, models de coordinació i comunicació, rols i responsabilitats, entre d'altres.
 • Route to market (RTM)
 • Dissenyem i implementem l'estratègia més adequada per al llançament d'un producte o servei al mercat amb l'objectiu que els productes i serveis arribin als clients de manera eficaç, aconseguint-ne la màxima satisfacció i fidelització.
 • Segmentació de clients, models de prestació del servei i atenció al client, canals d'accés al client (omnicanalitat), penetració i nivell de servei objectius o l'optimització de recursos són alguns dels aspectes més rellevants en el disseny i la implantació del RTM.
 • Licitació i compres
 • Les polítiques de Compliance han deixat de ser una opció per a moltes companyies per convertir-se en un requeriment de compliment obligat. I el procés de compra de productes o serveis ha esdevingut un dels més sensibles en aquest sentit. Disposar d'un procés de compres que compleixi els requisits de compliance i que no es converteixi en un procés tediós i etern pot suposar un gran repte per a moltes organitzacions.
 • A DOT Consulting, dissenyem i implementem tot el procés de compres en concurrència en totes les seves fases: identificació de necessitats i requeriments, identificació d'ofertes existents al mercat, definició de plecs de condicions, criteris de valoració d'ofertes, nivells i workflow de aprovació, sistemes de negociació, contractació i full de ruta per a la prestació del servei o adquisició del producte.
 • Estratègia de compres
 • L'estratègia de compres va més enllà del preu i del termini que ens pot oferir un possible proveïdor. Cal tenir en compte altres aspectes que ens assegurin el bon desenvolupament dels nostres proveïdors i ens acompanyin a l'evolució del nostre propi negoci. Actualment, a més, s'afegeixen conceptes nous com la sostenibilitat que suposen un repte més gran en la relació amb els proveïdors.
 • A DOT Consulting, dissenyem i implementem una estratègia de compres en base a l'impacte econòmic en el negoci i al risc de subministrament:
 • Productes estratègics o d'elevat impacte per als quals cal desenvolupar col·laboracions estretes amb proveïdors.
 • Productes palanquejats amb elevat cost però amb una àmplia oferta per als quals cal potenciar el poder de negociació.
 • Productes anomenats coll d'ampolla que, malgrat tenir poc impacte econòmic, suposen un risc important si falla el proveïdor i per a ells s'ha de disposar de plans de contingència que permeti assegurar el subministrament.
 • Productes escassos o rutinaris el baix cost i facilitat dels quals subministrament per als quals s'ha de simplificar el procés de compra i promoure'n l'estandardització.