18/10/2023

Potència el teu procés de digitalització

Estàs traient el màxim profit de les oportunitats que ofereixen les últimes tecnologies?

En l'actualitat, la digitalització en les operacions empresarials exerceix un paper fonamental en la seva competitivitat. En les operacions de manteniment, la digitalització incideix en la fiabilitat i disponibilitat dels actius, l’eficàcia dels recursos empleats o la qualitat de les operacions – l’eficàcia –  A DOT hem realitzat un estudi sobre la gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO) els resultats del qual es van obtenir mitjançant una enquesta realitzada en ocasió de la presència de DOT Consulting en el 7è Congrés Espanyol i 21è Iberoamericà de Manteniment que es va celebrar el passat mes de maig de 2023 en la localitat de Tarragona.

 

·        Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO)

Una dada rellevant obtinguda de l’estudi és el fet que encara hi ha un 30% de companyies que no disposen d’un software que els ajudi en la gestió del seu manteniment.

Queda clar que les empreses amb un GMAO cobreixen les seves necessitats de manteniment en major mesura (80% de cobertura) en comparació amb les que no en tenen (60% de cobertura). No obstant això, les empreses utilitzant un GMAO no arriben a aprofitar tot el potencial possible, ja que només en fan servir un 65% de les funcionalitats del programari.

Un gran obstacle a l’hora d’aconseguir aquest ús òptim de les funcionalitats del GMAO és per la falta de formació de l’equip i una implantació incompleta del sistema. Un 30% d’empreses encara no han implementat un GMAO, i moltes vegades la causa d’això és la resistència al canvi.

 

·        Suport en la detecció (avisos d'intervenció)

Un aspecte poc utilitzat en la gestió del manteniment és la detecció d’avisos duplicats, fet que dificulta l’eficàcia de la planificació i programació dels treballs i, també, la coordinació amb les àrees productives. La ciència de dades permet identificar aquestes duplicacions i avaluar-ne la importància. Per altra banda, aquesta provoca ineficiències en l'ús dels recursos a causa del temps significatiu dedicat a eliminar les duplicacions.

Aquests sistemes requereixen d’una adequada parametrització dels avisos per tal d’aportar grans avantatges en la gestió del manteniment, com pot ser el monitoratge d'equips i l'avaluació de la criticitat dels avisos i els riscos de fallades.

El principal obstacle per a les empreses rau en la diversitat de percepcions entre els departaments, ja que poques disposen de sistemes automàtics per a l'avaluació de la criticitat, provocant discrepàncies en la programació de les ordres de treball. El segon obstacle és la qualitat de la informació, sovint afectada per parametritzacions inadequades i dades poc rigoroses.

 

·        Mobilitat en l'execució

Existeixen eines l'ús de les quals hauria de ser més freqüent, ja que posseeixen un gran potencial per a generar millores en l'eficiència. Un clar exemple és la mobilitat en l'execució, més d'un 60% de les empreses compten amb això, tanmateix, no totes aconsegueixen aprofitar-la al màxim. La major part de les vegades es deu a la resistència al canvi per part dels equips d'intervenció.

La presa d’imatges, per altra banda, també és una eina molt valorada en la gestió de la mobilitat, ja que facilita la identificació de les causes dels errors dels equips i, també, per determinar quines són les estratègies de manteniment més efectives. Tot i això, poques empreses en treuen profit, aquestes no arriben al 30%, i encara en són menys (<10%) les que el tenen integrat en el sistema.

 

·        Suport a la intervenció mitjançant la ciència de dades

Resulta sorprenent que menys del 15% de les empreses disposin de plans i esquemes actualitzats de les seves instal·lacions i equips. Disposar d'informació immediata i actualitzada sobre la situació actual dels equips agilitza els diagnòstics de possibles fallades i permet que les intervencions siguin més eficaces. A més, els plànols i esquemes permeten analitzar el comportament dels equips en diferents situacions operatives i, també,  les causes de les avaries.

La realitat augmentada és un recurs que fa ús de la ciència de dades. No tothom disposa d’aquesta eina, ja que es necessiten molts recursos. De fet, menys del 3% dels enquestats afirmen utilitzar-la. Aquesta tecnologia de futur, permet l’accés “in situ” a informació dels equips, agilitza els diagnòstics d’errors i fa les intervencions més eficaces.    

 

·        Estratègies de manteniment

Pel que fa a les estratègies de manteniment, cal destacar la importància d'una adequada parametrització del sistema, així com la possibilitat de disposar d'un volum de dades històriques d'alta qualitat, constituint així la base per a l'aplicació de la ciència de dades, en particular, la intel·ligència artificial, per a la prescripció d'avaries.

Avui dia, diverses empreses estan posant en pràctica solucions que fan ús del processament de Llenguatge Natural (PLN). Aquestes solucions, mitjançant les dades històriques d'intervencions i dels paràmetres de funcionament dels equips, tenen la capacitat d'indicar als tècnics quin tipus d'intervenció és la més adequada.

Comptar amb un mètode de prescripció d'avaries és crucial per a evitar-ne de costoses. Una via per a dur a terme aquesta acció és mitjançant anàlisis sistemàtiques d’avaries, com ja fan el 80% de les empreses enquestades. Aquesta anàlisi ens permet saber quin tipus de manteniment és més adequat als diferents equips. Es tracta de tres tipus: en primer lloc, el reactiu, el qual consisteix en una reparació en cas d'avaria; en segon lloc, el preventiu, que s'aplica en funció del temps o ús; i últim, però no menys important, el predictiu, aquest es basa en el monitoratge de la condició o en l'anàlisi de dades.

 

·        Integració amb altres sistemes i equips

Menys del 30% de les empreses té incorporat, total o parcialment, en el seu GMAO la integració de permisos de treball. El fet de tenir-ho millora l’eficiència, la seguretat i la traçabilitat de les activitats de manteniment que requereixen permisos especials, també millora la gestió del manteniment i contribueix un entorn de treball més segur.

Un altre mètode a tenir en compte és la integració de sistemes,  com la gestió de materials, que optimitza l'inventari, redueix costos i millora la gestió de recanvis. Pel que fa a sistemes d’informació, aquests faciliten la coordinació dels equips i departaments (interns o externs) implicats en l’execució i gestió del manteniment.

Positivament, el 80% de les empreses enquestades afirmen que els departaments interns comparteixen informació a través dels sistemes d’informació i del GMAO. Tot i això, només el 20% assegura que els sistemes d’informació estan connectats als propis.

Aquesta integració també beneficia les empreses que realitzen manteniment per a tercers, millorant la comunicació, la visibilitat i el servei prestat.

 

·        Què ens ofereix el futur?

Les empreses consideren que el seu grau de digitalització es troba entre el 60% i el 70% del potencial actual, de fet, les companyies amb major grau de digitalització consideren que encara estan lluny de la digitalització òptima. Aquesta es troba en constant evolució, i les empreses líders comprenen la necessitat d'adaptar-se constantment per a mantenir-se competitives.

Potència el teu procés de digitalització

DOT Consulting disposa d'una àmplia experiència en la millora de la gestió i digitalització del manteniment en companyies de diversos sectors.

DOT Consulting no està vinculat a cap fabricant o distribuïdor de programari de gestió del manteniment. Aquesta independència ens permet tenir la llibertat d'avaluar les diferents opcions que existeixen en el mercat i oferir als nostres clients la millor solució d'acord amb les seves necessitats.

Si vol ampliar informació o aprofundir en les oportunitats de millora que considera que té el seu departament de manteniment, contacti amb aclaudio@dotconsulting.com, soci responsable de l'àrea de manteniment de DOT Consulting.